Byggherre / Miljö / Hållbarhet

Hållbarhet

Vi förbinder oss att optimera användningen av råmaterial så att avfallet och utsläppen i miljön minimeras.

Genom att i förväg såga de stockar vi transporterar till vår fabrik blir emballeringen effektivare och utrymmet utnyttjas bättre. Vi håller alltså nere transporterna till ett minimum.

De delar av stockarna som inte kan användas i trägolvstillverkningen blir biobränsle. En del av detta används för att producera energi för att värma upp Kährs fabrik. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag som använder det för att värma upp hela vårt närområde. Vi är i själva verket en betydande elproducent – samtidigt som vi strävar efter att minska vår egen energianvändning. Även askan från värmeverket återanvänds för gödning inom det lokala skogsbruket. De senaste åren har vi lyckats minska vår användning av råmaterial med ca 25 % genom vårt miljöengagemang.

Från skogen omkring oss

Nästan 70 % av allt trä som används i produktionen kommer från svenska skogar, medan endast 3 % har sitt ursprung utanför EU. Ekstocken som köps direkt från skogsägare i södra Sverige växer inom en genomsnittlig radie av 160 km från våra sågverk. Det finns flera miljöfördelar med att använda lokalt producerat råmaterial. En påtaglig fördel är att transporterna minimeras. En annan är att man kan kontrollera skogsbruksmetoderna och träets ursprung ordentligt.

0