Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Faktorer med bäring på miljö, samhälle, bolagsstyrning, och socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibility, CSR) påverkar de samhällen där Kährs verkar. Vi har därför åtagit oss att integrera etiska principer i allt vi gör, både lokalt och globalt.


Vårt ställningstagande

Vårt miljöåtagande börjar med att vi väljer den bästa råvaran. Detta gör vi med hjälp av våra fler än 3000 timmerleverantörer, som delar våra principer. Vi förbinder oss att optimera användningen av råmaterial så att avfallet och utsläppen i miljön minimeras. Genom att i förväg såga de stockar vi transporterar till vår fabrik blir emballeringen effektivare och utrymmet utnyttjas bättre. Vi håller alltså nere transporterna till ett minimum.

De delar av stockarna som inte kan användas i trägolvstillverkningen blir biobränsle. En del av detta används för att producera energi för att värma upp Kährs fabrik. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag som använder det för att värma upp hela vårt närområde. Vi är i själva verket en betydande elproducent – samtidigt som vi strävar efter att minska vår egen energianvändning. Även askan från värmeverket återanvänds för gödning inom det lokala skogsbruket. De senaste åren har vi lyckats minska vår användning av råmaterial med ca 25 % genom vårt miljöengagemang.

Planterar för framtiden

Kährs arbetar med lokala, nationella och globala organisationer för att säkerställa ett hållbart skogsbestånd för framtida generationer. I Sverige är skogsvolymen idag 60 procent större än på 1920-talet. Kährs arbetar med ledande globala program, skogsåterplanteringsprogram och ledande miljöorganisationer för att stödja ett globalt hållbart skogsbruk.

Grunden för våra miljöprinciper är att:

• Bidra till att underlätta ett ansvarsfullt skogsbruk.
• Minska vår miljöpåverkan genom att kontinuerligt förbättra våra sätt att   hantera kemikalier, råmaterial och energi.
• Utveckla och tillverka trägolv utifrån ett livscykelperspektiv enligt villkoren för en hållbar utveckling.
• Förstå och följa lagar och andra miljömässiga krav, vilket gäller för hela leverantörskedjan.