Produkter

Inga produkter hittades

Innehåll

Inga sidor hittades

Vår verksamhet certifierades ur både ett kvalitets- och ett miljöperspektiv redan på 1990-talet och vi har återkommande publicerat en transparent, reviderad miljörapport enligt EMAS sedan 1997.


Miljöpionjärer

Kährs långsiktiga miljöengagemang har fått internationellt erkännande. 1993 var vi den första trägolvstillverkaren i världen som erhöll ISO 9001-certifiering, och 1997 blev vi certifierade enligt ISO 14001.

Hållbarhet

Vi förbinder oss att optimera användningen av råmaterial så att avfallet och utsläppen i miljön minimeras.

Genom att i förväg såga de stockar vi transporterar till vår fabrik blir emballeringen effektivare och utrymmet utnyttjas bättre. Vi håller alltså nere transporterna till ett minimum.

De delar av stockarna som inte kan användas i trägolvstillverkningen blir biobränsle. En del av detta används för att producera energi för att värma upp Kährs fabrik. Resten säljs till ett lokalt kraftbolag som använder det för att värma upp hela vårt närområde. Vi är i själva verket en betydande elproducent – samtidigt som vi strävar efter att minska vår egen energianvändning. Även askan från värmeverket återanvänds för gödning inom det lokala skogsbruket.

Från skogen omkring oss

Nästan 70 % av allt trä som används i produktionen kommer från svenska skogar, medan endast 3 % har sitt ursprung utanför EU. Ekstocken som köps direkt från skogsägare i södra Sverige växer inom en genomsnittlig radie av 160 km från våra sågverk. Det finns flera miljöfördelar med att använda lokalt producerat råmaterial. En påtaglig fördel är att transporterna minimeras. En annan är att man kan kontrollera skogsbruksmetoderna och träets ursprung ordentligt.

Miljöprinciper

Vi strävar ständigt efter att ytterligare utveckla vårt miljöengagemang och skapa verksamheter som är långsiktigt hållbara – till gagn för nuvarande och framtida generationer.

Toppkvalitet: vår ledstjärna

Vi kombinerar vårt miljöansvar med moderna arbetsprocesser och ambitiösa kvalitetsriktlinjer. Toppkvalitet är vår ledstjärna – inte bara för våra produkter utan i allt vi gör.

Miljö- och kvalitetsdeklarationer samt certifikat

Vi följer industristandarden från Golvbranschen, GBR, när det gäller miljödeklarationer så att vi kan erbjuda rätt information om våra produkter. Kährs produktionsenheter tillämpar miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är EMAS-registrerade. Kährs är också certifierat enligt FSC och PEFC.

Planterar för framtiden

Kährs arbetar med lokala, nationella och globala organisationer för att säkerställa ett hållbart skogsbestånd för framtida generationer. I Sverige är skogsvolymen idag 60 procent större än på 1920-talet. Kährs arbetar med ledande globala program, skogsåterplanteringsprogram och ledande miljöorganisationer för att stödja ett globalt hållbart skogsbruk.