There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Legal statement | Kährs

Kährs-sivuston käyttöehdot

Käyttäjiä kehotetaan lukemaan seuraavat ehdot ennen AB Gustaf Kährin (jäljempänä "Kährs") sivuston käyttöä. Avaamalla sivuston ja käyttämällä sitä Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa ja ymmärtäneensä tässä sopimuksessa olevat ehdot (jäljempänä "Sopimus") ja noudattavansa niitä. 

Kährs voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja. Jatkaessaan tämän sivuston käyttöä Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Käyttäjän on syytä käydä tällä sivulla ennen sivuston käyttöä saadakseen selville voimassa olevien ja häntä sitovien ehtojen sisällön. 

Yksityisyyden suoja 

Kährs kerää tietoja tämän sivuston Käyttäjistä. Tietoja kerättäessä sovelletaan Kährsin yksityisyyden suojaa verkossa koskevia periaatteita.  


Näytepalvelu ja henkilötietojen rekisteröinti  
Yrityksen tunnisteet ja tavaramerkit  
Tekijänoikeus 
Omistusoikeus sisältöön
Takuiden rajoittaminen  
Vastuun rajoittaminen
Korvausvelvollisuus  
Voimassa oleva lainsäädäntö
Vaateista luopuminen/ehtojen erillisyyys 
Oikeuksien pidättäminen
Yksityisyyden suoja verkossa
Mitä tietoja keräämme ja miten käytämme niitä
Ilmoittaminen muutoksista  
Tietoja alle 15-vuotiaista lapsista koskevat erityiset periaatteet  
Käyttäjän tietojen käsittelyä koskevat vaihtoehdot 
Turvallisuus
Yhteystiedot 

Näytepalvelu ja henkilötietojen rekisteröinti

Kaupallinen näytepalvelumme on tarkoitettu liiketoimintaa harjoittavien suunnittelu- ja määritysalan ammattilaisten käyttöön. Projektitietojen avulla pystymme arvioimaan Käyttäjän pyynnön. Meidän on tarpeen toimia näin voidaksemme jatkaa tämän ilmaispalvelun tarjoamista arviointiasiakkaillemme.

Käyttäjät sitoutuvat näytteitä tilatessaan antamaan totuudenmukaiset ja oikeat tiedot. Jos Käyttäjä antaa vääriä, virheellisiä tai puutteellisia tietoja. Kährs varaa oikeuden keskeyttää Käyttäjän oikeuden käyttää tämän sivuston kautta tarjottavia palveluita. 

Jos Käyttäjän projekti ei liity kaupalliseen rakentamis- tai peruskorjaustoimintaan, pyydämme Käyttäjää siirtymään kuluttajille tarkoitetulle sivustollemme paikallisen jälleenmyyjän löytämiseksi. Tilaukset, joita ei ole tarkoitettu kaupallisiin sovelluksiin, ei toimiteta tämän sivuston kautta. 

Yrityksen tunnisteet ja tavaramerkit 
Kaikki sivustolla käytetyt tai mainitut rekisteröidyt ja/tai rekisteröimättömät tavaramerkit ja/tai palvelumerkit ovat Kährsin ja/tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta, ellei toisin ole ilmoitettu. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, jäljentää, toisintaa, julkaista uudelleen, ladata, julkaista saataville, välittää, jakaa tai muuttaa näitä merkkejä millään tavoin ilman Kährsin ennalta antamaa lupaa.

Tekijänoikeus 
Kaikki tällä sivustolla oleva materiaali on tekijänoikeuden alaista, ellei muuta ole nimenomaisesti ilmoitettu. © 2008 Kährs. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Omistusoikeus sisältöön 
Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy, että sisältö, johon kuuluvat rajoituksetta teksti, ohjelmistot, musiikki, ääni, kuvat, videot, kuviot ja muu tällä sivustolla, sponsoreiden mainoksissa tai muussa Käyttäjälle esitetyssä aineistossa oleva materiaali (jäljempänä "Sisältö"), on suojattu tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, patentteja tai muuta omistusoikeutta koskevan lainsäädännön nojalla. 

Kährs antaa Käyttäjälle luvan jäljentää sähköisesti ja tulostaa osia sivustosta tämän henkilökohtaiseen käyttöön. Tekijänoikeus kaikkeen tällaiseen materiaaliin pysyy kuitenkin Kährsillä. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Käyttäjällä on oikeus käyttää tätä Sisältöä vain siinä määrin kuin se on tässä Sopimuksessa sallittu, eikä Käyttäjä saa jäljentää, toisintaa tai jakaa tätä Sisältöä eikä valmistaa siitä johdettuja teoksia ilman Kährsin ennalta antamaa nimenomaista lupaa.  

Takaisin alkuun 

Takuiden rajoittaminen 
Kährs ei takaa, että tämä sivusto vastaa Käyttäjän vaatimuksia tai että sivusto on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi. Kährs ei myöskään takaa tämän sivuston käytöstä mahdollisesti saatavia tuloksia eikä sivuston kautta saatavan minkään tiedon paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY SEN, ETTÄ KAIKKI SISÄLLÖN LATAAMINEN TAI SEN MUUTEN TÄTÄ SIVUSTOA KÄYTTÄMÄLLÄ HALTUUN OTTAMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKESTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLEEN AIHEUTUVASTA VAHINGOSTA TAI SEN TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ, JOKA JOHTUU KYSEISEN SISÄLLÖN LATAAMISESTA. 

ELLEI MUUTA OLE NIMENOMAISESTI SANOTTU, KÄHRS TARJOAA SIVUN SISÄLLÖN SELLAISENA KUIN SE ON, TAKAAMATTA SITÄ MILLÄÄN TAVOIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI JA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. TÄMÄ KOSKEE VÄLILLISIÄ TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA, TEKIJÄNOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. KÄHRS TAI SEN JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN HÄVIÄMISESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT), JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA, VAIKKA KÄHRSILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 

HUOMAUTUS: Joillakin lainkäyttöalueilla ei ehkä ole sallittua kieltäytyä vastuusta, joka koskee satunnaisia tai välillisiä vahinkoja, tai rajoittaa tätä vastuuta, joten edellä olevat poikkeukset eivät mahdollisesti koske jokaista Käyttäjää. 

Vastuun rajoittaminen 
Kährs pyrkii kohtuullisessa määrin huolehtimaan tällä sivustolla olevien tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy kuitenkin, että Kährs ei ole vastuusta tappioista tai vahingoista (suorista, välillisistä, rikosoikeudellisista, varsinaisista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, poikkeuksellisista tai muunlaisista), jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä tai sen käyttökelvottomuudesta tai ovat aiheutuneet tämän sivuston sisällön virheellisyydestä tai puutteellisuudesta, riippumatta vastuuta koskevan vaateen perusteesta ja vaikka Kährsille olisi ilmoitettu kyseisten tappioiden tai vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä sanottu koskee myös vahinkoja, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. 

HUOMAUTUS: Joillakin lainkäyttöalueilla ei ehkä ole sallittua kieltäytyä vastuusta, joka koskee satunnaisia tai välillisiä vahinkoja, tai rajoittaa tätä vastuuta, joten edellä olevat poikkeukset eivät mahdollisesti koske jokaista Käyttäjää. 

Korvausvelvollisuusn
Käyttäjä sitoutuu omalla kustannuksellaan puolustamaan ja suojaamaan Kährsiä, sen tehtävänhaltijoita, johtajia, työntekijöitä, asiamiehiä, tytäryhtiöitä, jakelijoita ja lisenssinhaltioita kaikkia tuomioita, tappioita, puutteita, vahinkoja, vastuita, kuluja ja kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot sekä -kustannukset) vastaan ja korvaamaan ne silloin, kun ne aiheutuvat mistä tahansa tähän Sopimukseen tai Käyttäjän tämän sivuston tai minkä tahansa siihen liittyvän tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvästä vaateesta, vaatimuksesta, syytteestä, kanteesta tai menettelystä.  

Takaisin alkuun 

Voimassa oleva lainsäädäntö 
Tähän sopimukseen ja Käyttäjän sekä Kährsin väliseen suhteeseen sovelletaan Ruotsin lakia ja niitä tulkitaan Ruotsin lain mukaisesti riippumatta niiden ristiriitaisuudesta lain määräysten kanssa. Kaikki riidat, jotka johtuvat tästä Sopimuksesta tai liittyvät siihen tai tämän sivuston ja tällä sivustolla olevan materiaalin käyttöön, ratkaistaan ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Käyttäjä hyväksyy ruotsalaisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ja luopuu kaikista lainkäyttöaluetta, oikeuspaikkaa tai sopivan oikeudenkäyntipaikan valintaa koskevista vastalauseista kaikissa riitatapauksissa, jotka liittyvät näihin käyttöehtoihin ja/tai Sivustoon tai koskevat niitä tai joiden yhteydessä nämä Ehdot ovat keskeinen tosiseikka. Käyttäjä hyväksyy, että riippumatta mistään muunsisältöisestä säädöksestä tai laista kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät vaateet tai kanteet on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa kyseisen vaateen tai kanteen aiheen ilmenemisestä, minkä jälkeen ne ovat lopullisesti mitättömiä.

Vaateista luopuminen/ehtojen erillisyys
Jos kumpi tahansa osapuoli luopuu tämän Sopimuksen rikkomista koskevasta vaateesta tai siihen perustuvasta oikeudesta, luopuminen ei merkitse luopumista mistään myöhemmästä vaateesta tai oikeudesta. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa minkä tahansa tämän Sopimuksen määräyksen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen määräys erotetaan sopimuksen muusta sisällöstä, joka pysyy täysin voimassa.

Oikeuksien pidättäminen 
Kaikki oikeudet, joita ei ole erityisesti luovutettu tässä Sopimuksessa, pidätetään.

Yksityisyyden suoja verkossa 
Kährsin tavoitteena on säilyttää jokaisen sen verkkosivulla vierailevan Käyttäjän yksityisyys mahdollisimman hyvin suojattuna. Kun Käyttäjä rekisteröityy Kährsin Sivustolle, hänen yksityisyyttään pyritään suojaamaan. Näissä yksityisyyden suojaa koskevissa periaatteissa määritellään tapa, jolla Kährs käsittelee Käyttäjältä pyytämiään ja tästä sivustolla vierailun yhteydessä saamiaan tietoja, esimerkiksi seuraavasti:

* Kährsin keräämät tiedot; 

* Käyttäjän vaihtoehdot määrätä tietojen käytöstä ja niiden luovuttamisesta edelleen; 

* Käyttäjän oikeus nähdä häneen henkilökohtaisesti liittyvät tietonsa ja korjata tai päivittää niitä, ja

* sitoutumisemme noudattaa kohtuullisia turvatoimia, joiden tarkoituksena on suojata määräysvallassamme olevat tiedot katoamiselta, väärinkäytöltä tai muuttumiselta. 

Jos Käyttäjällä on kysyttävää tai huomautettavaa Kährsin tietosuojaperiaatteista, hän voi ottaa Kährsiin yhteyttä.  

Takaisin alkuun 

Mitä tietoja keräämme ja miten käytämme niitä 
Kährs kerää sivustollaan vierailevista Käyttäjistä kahdentyyppisiä tietoja: henkilötietoja (esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja muita kuin henkilöön yhdistettäviä, koostettavia tietoja (kuten sivustomme sivut, joilla Käyttäjät vierailevat, ja Käyttäjien IP-osoitteet). 

1. Henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot - Mitä keräämme 

Ainoat henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot, joita keräämme ja joita säilytämme Käyttäjistä, ovat Käyttäjän meille luovuttamat tiedot. 

Sähköpostiosoite 
Keräämme Käyttäjistä henkilöön yhdistettäviä tietoja Käyttäjän lähettäessä meille sähköpostia. Käytämme näitä tietoja vastatessamme Käyttäjän sähköpostiviestiin. Voimme myös käyttää tätä tietoa lähettääksemme Käyttäjälle palvelujamme koskevia ilmoituksia. 

Arvonnat ja kilpailut 
Voimme ajoittain pyytää Käyttäjiltä tietoja Sivustollamme tarjottavien arvontojen ja kilpailujen yhteydessä. Osallistuminen näihin arvontoihin tai kilpailuihin on täysin vapaaehtoista, ja Käyttäjällä on oikeus antaa pyydetyt tiedot tai jättää ne antamatta. Pyydettyihin tietoihin voi sisältyä yhteystietoja (kuten nimi ja toimitusosoite) ja väestötilastointiin liittyviä tietoja (kuten postinumero, ikäryhmä). Yhteystietoja käytetään ilmoitusten ja palkintojen lähettämiseen voittajille. 

Kährs voi sponsoroida arvontoja ja kilpailuja yhdessä muiden yritysten kanssa, jolloin Käyttäjän yksilölliset yhteys- ja väestötilastotiedot todennäköisesti jaetaan kyseisille muille yrityksille. Pyydämme näitä muita yrityksiä suojaamaan rekisteröityjen osallistujien tietojen yksityisyyden. 

Huomautamme Käyttäjille kuitenkin, että emme vastaa näiden muiden sivustojen yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista. Kehotamme Käyttäjiä lukemaan jokaisen sivuston, jolla he vierailevat, yksityisyyden suojaa koskevat ilmoitukset. Tämä yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus koskee vain tietoja, joita keräämme Käyttäjiltä heidän vieraillessaan omalla Sivustollamme. 

Liikekumppanit / Ammattilaisvierailijat
Liikekumppaneita ja ammattitoimintaa harjoittavia vierailijoita, jotka pyytävät pääsyä tämän Sivuston erityistä sisältöä koskeville alueille, voidaan vaatia antamaan tunnistustietoja esimerkiksi heidän pyytäessään kaupallisia näytteitä.  

Takaisin alkuun 

2. Käyttäjän tietojen jakaminen 
Voimme jakaa Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja yrityksille, jotka kuuluvat Kährsin yritysperheeseen, kuten tytäryhtiöille, strategisille kumppaneille ja palveluntarjoajille. 

Lähetämme kaikki yritysten tilaamat toimitukset ulkopuolisten kuljetusyritysten kautta, samoin kuin kaikki kuluttajien tilaamat yön-yli-toimitukset. Jos Käyttäjä tekee meille tilauksen, luovutamme kyseisille yrityksille hänen henkilötietonsa tilauksen täyttämiseksi. 

Ulkopuolinen yritys vastaa tuotteitamme koskeviin kuluttajien ja yritysten tekemiin lisätietopyyntöihin. Jaamme Käyttäjien henkilötietoja kaikille yrityksille, joita tarvitaan Käyttäjän pyyntöjen täyttämiseen. 

3. Muut kuin henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot: Mitä keräämme 
Keräämme ja käytämme Käyttäjistä muita kuin henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja seuraavasti: 

Evästeet 
Käyttäjän vieraillessa tietyissä Kährsin sivuston kohteissa palvelimemme saattaa lähettää Käyttäjän tietokoneeseen evästeen. Käyttäjän selain saattaa kehottaa Käyttäjää hyväksymään evästetiedoston, ellei Käyttäjä ole määrittänyt selainta hyväksymään evästeet automaattisesti. Evästeitä käytetään lähinnä asiakkaiden palvelemiseksi ja Kährsin sivuston hyödyllisyyden ja vuorovaikutteisuuden parantamiseksi. Voimme liittää evästetiedot mihin tahansa Käyttäjän meille toimittamaan henkilöön yhdistettävissä olevaan tietoon. 

Muut tiedot, jotka eivät ole yhdistettävissä henkilöön 
Käyttäjän vieraillessa Kährsin Sivustolla se voi kerätä muita kuin henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja, kuten selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, verkkotunnus tai IP-osoite. IP-osoite on numero, joka liitetään automaattisesti Käyttäjän tietokoneeseen aina verkkoselailun aikana. Verkkopalvelimet – suuret tietokoneet, jotka "palvelevat" verkkosivuja – tunnistavat tietokoneet automaattisesti niiden IP-osoitteiden perusteella. Kun Käyttäjä vierailee Kährsin Sivustoon kuuluvilla sivuilla, palvelimemme kirjaavat muistiin Käyttäjän IP-osoitteen. Emme liitä IP-osoitetta mihinkään henkilötietoon. Tämä tarkoittaa, että istunto kirjataan, mutta Käyttäjä pysyy meille nimettömänä. IP-osoitetta koskevaa tietoa käytetään vain parantamaan Kährsin sivuston tarjoamaa palvelua, ja tieto poistetaan jokaisen Sivustollemme tehdyn vierailun jälkeen. 

Kährs kerää myös tietoja "linkittäjistä" ja erilaisista ympäristömuuttujista. Linkittäjä on tieto, jonka selain toimittaa Kährsin Sivustolle viittauksena URL-osoitteeseen, josta Käyttäjä on siirtynyt Sivustollemme. Ympäristömuuttujia ovat muun muassa verkkotunnus, josta Käyttäjä ottaa yhteyden Internetiin, Sivustoon tuloaika, käytetty selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä tai alusta, Internet-osoite, josta Käyttäjä on siirtynyt Kährsin sivustoon, niiden Sivustomme sivujen nimet, joilla Käyttäjä vierailee ja Käyttäjän Sivustoltamme poistuessaan avaaman sivuston Internet-osoite. Keräämme kaikki nämä tiedot, jotta voisimme seurata laajoja väestötilastollisia trendejä, toimittaa Käyttäjien etujen mukaisesti laadittua tietoa ja parantaa Käyttäjän Sivustostamme saamaa kokemusta. Kährs voi säilyttää linkittäjää koskevia tietoja rajoitetun ajan ennen niiden hävittämistä.  

Takaisin alkuun 

Profilointi 
Voidaksemme parantaa Sivustoamme ja varmistaa, että pystymme tekemään kaiken voitavamme Käyttäjää kiinnostavien tietojen ja tarjousten toimittamiseksi, voimme yhdistää Käyttäjän henkilötietoja click-stream-dataan ja muihin hallussamme oleviin tietoihin (mukaan lukien evästeet ja muu kuin verkossa oleva tieto). Ilmoitamme tästä toiminnastamme sekä mahdollisuudesta estää se tietojen keräämisen yhteydessä ennen niiden tallentamista järjestelmäämme. 

Voimme myös kehittää Käyttäjälle tunnistamattomissa olevan profiilin niiden Sivustomme sivujen perusteella, joilla Käyttäjä vierailee.

4. Linkit 
Tämä Sivusto voi sisältää linkkejä muille sivustoille. Huomautamme, että emme vastaa näiden muiden sivustojen yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista. Kehotamme Käyttäjiä lukemaan jokaisen sivuston, jolla he vierailevat, yksityisyyden suojaa koskevat ilmoitukset. Tämä yksityisyyden suojaa koskeva ilmoitus koskee vain tietoja, joita keräämme Käyttäjiltä heidän vieraillessaan omalla Sivustollamme. 

Ilmoittaminen muutoksista 
Jos päätämme muuttaa yksityisyyden suojaa koskevia periaatteitamme, ilmoitamme muutoksista Sivustollamme, jotta Käyttäjä tietää aina, mitä tietoja keräämme, kuinka käytämme niitä ja missä tapauksissa paljastamme ne. Noudatamme tietojen käytössä niitä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita, joiden mukaisesti ne on kerätty. 

Tietoja alle 15-vuotiaista lapsista koskevat erityiset periaatteet
Tätä Sivustoa ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaille lapsille, emmekä tietoisesti pyydä henkilötietoja kenestäkään alle 15-vuotiaasta lapsesta ilman hänen vanhempiensa suostumusta. Kun saamme tällaisia tietoja, poistamme ne heti havaittuamme tiedot, emmekä jaa niitä ulkopuolisille. 

Käyttäjän tietojen käsittelyä koskevat vaihtoehdot 
Kährs tarjoaa valittavaksi seuraavat vaihtoehdot Käyttäjän tietojen käsittelemiseksi.

* Käyttäjä voi määritellä selaimensa torjumaan evästeet ja poistamaan evästeet, jotka on jo tallennettu Käyttäjän kiintolevylle. Jos Käyttäjä kuitenkin toimii näin, hänen mahdollisuutensa selailla Sivustoamme on rajallinen. 

* Käyttäjä voi päättää olla toimittamatta meille mitään yhteystietoja.

* Käyttäjä voi pyytää meitä huolehtimaan yhteystilastaan tai poistamaan itsensä kaikilta verkkopostituslistoiltamme. 

* Jos Käyttäjä ei halua henkilötietojaan tai muita kuin henkilöön yhdistettävissä olevia tietojaan kytkettävän evästeisiin tai muihin tietoihin, Käyttäjän tulee pidättäytyä käyttämästä Kährsin Sivustoa. 

* Jos Käyttäjä haluaa Kährsin poistavan kaikki antamansa henkilötiedot, hänen on lähetettävä sähköpostiviesti osoitteeseen webmaster@kahrs.com ja kirjoitettava aihekenttään sanat "Delete Personal Info". 

Turvallisuus 
Kährs tekee kaiken mahdollisen taatakseen kohtuulliset turvamenettelyt hallussaan olevien tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä tai muuttumiselta. Huomautamme, että Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää toisiin maihin kyseisiä siirtoja koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteystiedot 
Jos Käyttäjällä on kysyttävää hallussamme olevista henkilötiedoista tai niitä koskevista periaatteistamme, hän voi esittää kysymyksiä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen webmaster@kahrs.com. 

Takaisin alkuun