Juridisk erklæring - vilkår for bruk av Kährs-nettsted

Les følgende vilkår før du bruker nettstedet for AB Gustaf Kähr ("Kährs"). Ved å besøke og bruke nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker i å rette deg etter vilkårene i denne avtalen.

Kährs kan når som helst endre disse vilkårene. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet, er det å betrakte som en godkjenning av vilkårene som gjelder på det tidspunktet du bruker nettstedet. Du bør besøke denne siden før du bruker dette nettstedet for å få klarhet i de gjeldende vilkårene du er bundet til.

Personvern

Kährs samler inn informasjon om brukerne av dette nettstedet. Innsamling av denne informasjonen er regulert av Kährs' retningslinjer for personvern på nettet.

Vareprøvetjeneste og registrering av personopplysninger
Firmaidentifikasjon og varemerker
Opphavsrett
Eiendomsrett til innhold
Fraskrivelse av garantier
Begrensning av ansvar
Skadeserstatning
Lovvalg
Frafallelse/ugyldighet
Forbehold av rettigheter
Retningslinjer for personvern på nettet
Informasjon vi samler inn, og hvordan vi bruker den
Varsel om endringer
Særlige retningslinjer når det gjelder informasjon fra barn under femten år
Valg når det gjelder bruk av informasjon om deg
Sikkerhet
Kontaktinformasjon

Vareprøvetjeneste og registrering av personopplysninger
Vår kommersielle vareprøvetjeneste er beregnet på å brukes av design- og sortimentsansvarlige i kommersiell virksomhet. Prosjektinformasjon gir oss mulighet til å vurdere forespørselen din. Dette er et nødvendig trinn for at vi skal kunne fortsette med å tilby denne gratistjenesten til sortimentsansvarlige.

Du samtykker i å gi riktige og nøyaktige opplysninger når du bestiller vareprøver. Dersom du gir opplysninger som er usanne, unøyaktige eller ufullstendige, forbeholder Kährs seg retten til å utestenge deg fra noen av eller alle tjenestene som tilbys på dette nettstedet.

Dersom prosjektet ditt ikke er kommersiell byggevirksomhet eller renovering, ber vi deg om å bruke forbrukernettstedet vårt til å finne en lokal forhandler. Bestillinger som ikke har et kommersielt formål, blir ikke effektuert fra dette nettstedet.

Firmaidentifikasjon og varemerker
Alle registrerte og/eller uregistrerte varemerker og/eller servicemerker som brukes eller henvises til på nettstedet, tilhører Kährs og/eller dets datterselskaper, med mindre annet er nevnt. Du kan ikke bruke, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere eller endre disse merkene på noen som helst måte uten forutgående skriftlig samtykke fra Kährs.

Opphavsrett
Alt materiale på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet, med mindre annet uttrykkelig er angitt. © 2008 Kährs. Med enerett.

Eiendomsrett til innhold
Du samtykker i at innhold, herunder blant annet musikk, lyd, fotografier, video, grafikk eller annet materiale som finnes på dette nettstedet, i sponsorannonser eller annen informasjon som presenteres for deg ("Innhold"), er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter og lover.

Kährs gir deg tillatelse til å kopiere elektronisk og skrive ut deler av nettstedet til personlig bruk. Kährs beholder opphavsretten til alt slikt materiale. Du forstår og samtykker i at du kun har tillatelse til å bruke dette innholdet slik det uttrykkelig fremgår av denne avtalen, og at du ikke kan kopiere, reprodusere, distribuere eller skape avledede produkter av dette innholdet uten forutgående uttrykkelig godkjenning fra Kährs.

Tilbake til toppen

Fraskrivelse av garantier
Kährs gir ingen garantier om at dette nettstedet vil oppfylle dine krav, eller at det vil være uten avbrudd, raskt, sikkert eller uten feil. Kährs gir heller ingen garantier når det gjelder resultatene som kan oppnås ved bruk av dette nettstedet, eller når det gjelder nøyaktigheten og påliteligheten av informasjonen man får fra dette nettstedet. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT ALT INNHOLD DU LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE SKAFFER DEG VED BRUK AT DETTE NETTSTEDET, GJØRES PÅ EGET ANSVAR, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DITT EGET DATASYSTEM ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTING AV SLIKT INNHOLD.

MED MINDRE ANNET UTTRYKKELIG FREMGÅR, LEVERER KÄHRS INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET "SOM DET ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, SÅ LANGT LOVEN TILLATER. DETTE OMFATTER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FORMÅLSTJENLIGHET. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL KÄHRS ELLER DETS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SKADER (HERUNDER BLANT ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I VIRKSOMHETEN ELLER TAP AV INFORMASJON) SOM SKYLDES BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE INNHOLDET PÅ NETTSTEDET, SELV OM KÄHRS ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.

MERK: Noen jurisdiksjoner tillater kanskje ikke ansvarsfraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, slik at unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Begrensning av ansvar
Kährs gjør rimelige anstrengelser for å legge ut nøyaktig informasjon på dette nettstedet. Ikke desto mindre forstår du og samtykker i at Kährs ikke skal holdes ansvarlig for tap eller skade (direkte og indirekte skader, straffeerstatning, tilfeldige skader eller særlige, unntatte eller andre skader) som skyldes enhver bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, eller som skyldes andre feil eller mangler i innholdet på dette nettstedet, uansett hvilket grunnlag kravet om ansvar hviler på, selv om Kährs er blitt underrettet om muligheten for slikt tap eller skade. Dette omfatter skader på grunn av uaktsomhet eller grov uaktsomhet.

MERK: Noen jurisdiksjoner tillater kanskje ikke ansvarsfraskrivelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, slik at unntakene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

Skadeserstatning
Du samtykker i, på egen kostnad, å verne, forsvare og holde Kährs og dets tjenestemenn, direktører, ansatte, agenter, datterselskaper, distributører og lisenstakere skadesløse mot enhver dom, tap, mangel, skade, ansvar, kostnad og utgift (herunder rimelige advokatsalærer) som oppstod i forbindelse med eller har oppstått på grunn av reklamasjon, krav, rettskrav, søksmål eller tiltale som skyldes denne avtalen, eller har forbindelse med din bruk av dette nettstedet eller noen av produktene eller tjenestene i tilknytning til dette nettstedet.

Tilbake til toppen

Lovvalg
Denne avtalen og forholdet mellom deg og Kährs skal reguleres og tolkes i samsvar med Sverige lover, uten hensyn til landets privatrettslige bestemmelser. Alle tvister eller krav som oppstår av eller i tilknytning til denne avtalen eller i tilknytning til bruk av dette nettstedet og materiale som finnes på dette nettstedet, skal løses i en svensk domstol. Du samtykker i å underkaste deg den svenske domstolens domsrett og avstå fra eventuelle innvendinger mot domsrett, rettskrets eller upraktisk domstol i forbindelse med eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med eller er relatert til disse vilkårene for bruk og/eller nettstedet eller tvister der disse vilkårene er en vesentlig faktor. Du samtykker i, uansett om det finnes lover eller forskrifter som sier det motsatte, at alle krav eller fordringer som oppstår i forbindelse med eller er relatert til denne avtalen, må sendes inn innen ett (1) år etter at kravet eller fordringen oppstår, da de ellers blir ugyldige for all fremtid.

Frafallelse/ugyldighet
Dersom den ene eller den andre parten frafaller å påtale et brudd eller avstår fra en rettighet i henhold til denne avtalen, betyr ikke det at parten frafaller å påtale brudd eller avstår fra rettigheter i fremtiden. Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen anses for å være ugyldig eller ikke tvangskraftig av en kompetent domstol, skal denne bestemmelsen skilles ut fra resten av denne avtalen, som for øvrig står ved lag og gjelder.

Forbehold av rettigheter
Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i denne avtalen, er forbeholdt.

Retningslinjer for personvern på nettet
Kährs anstrenger seg for å opprettholde høye integritetsstandarder for alle som besøker nettstedet. Når du registrerer deg på Kährs-nettstedet, tar vi sikte på å respektere ditt personvern. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi håndterer informasjonen vi får fra deg og får vite om deg når du besøker nettstedet vårt, blant annet:

* Informasjonen vi samler inn

* Valgene som er tilgjengelige for deg om hvordan informasjonen brukes, og til hvem den spres

* Dine rettigheter til å få tilgang til og korrigere og oppdatere personlig identifiserbar informasjon om deg

* Vårt løfte om å ha rimelige sikkerhetsprosedyrer på plass for å beskytte informasjonen vi har under vår kontroll mot tap, misbruk eller endring

Dersom du har spørsmål om eller kommentarer til Kährs' retningslinjer for personvern, kan du kontakte oss her.

Tilbake til toppen

Informasjon vi samler inn, og hvordan vi bruker den
Kährs samler inn to typer informasjon om deg når du besøker nettstedet vårt: personlig informasjon (blant annet, kun som eksempel, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) og ikke-personlig, sammensatt informasjon (for eksempel informasjon om hvilke sider på nettstedet du har besøkt og IP-adressen din).

1. Personlig identifiserbar informasjon – hva vi samler inn

Den eneste personlig identifiserbare informasjonen vi samler inn og lagrer om deg, er informasjonen du velger å gi oss.

Elektronisk post
Vi samler inn personlig identifiserbar informasjon om deg når du sender en e-post til oss. Vi bruker denne informasjonen til å svare på e-posten din. Vi kan også bruke denne informasjonen til å sende meldinger om våre tjenester.

Lotterier og konkurranser
Iblant kan vi be om informasjon fra deg i forbindelse med lotterier og konkurranser vi tilbyr på nettstedet vårt. Deltakelse i disse lotteriene og konkurransene er helt frivillig, og du velger selv om du vil utlevere denne informasjonen. Informasjonen vi ber om, kan omfatte kontaktinformasjon (for eksempel navn og leveringsadresse) og demografisk informasjon (for eksempel postnummer, aldersgruppe). Kontaktinformasjonen brukes til å underrette vinnerne og dele ut premiene.

Kährs kan sponse lotterier og konkurranser med andre selskaper, og i slike tilfeller er det sannsynlig at brukerens individuelle kontaktinformasjon og demografiske informasjon deles med disse selskapene. Vi vil be om at disse selskapene ivaretar personvernet for deltakernes informasjon.

Men du bør være klar over at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen på disse andre nettstedene. Vi oppmuntrer leserne våre til å lese erklæringene om personvern på hvert nettsted de besøker. Erklæringen om personvern gjelder utelukkende informasjon som er samlet inn når du besøker nettstedet vårt.

Forretningspartnere / profesjonelle besøkende
Forretningspartnere og profesjonelle besøkende som ber om tilgang til områder med spesialisert innhold på dette nettstedet, blir kanskje bedt om å oppgi informasjon som identifiserer dem, for eksempel når de ber om en vareprøve.

Tilbake til toppen

2. Deling av informasjon om deg
Vi kan dele personlig identifiserbar informasjon om deg med selskaper innenfor Kährs-konsernet, blant annet datterselskaper, strategiske partnere og tjenesteleverandører.

Vi bruker eksterne fraktselskaper ved forsendelse av alle bedriftsbestillinger samt alle ekspressforsendelser for bestillinger fra privatpersoner. Dersom du bestiller fra oss, deler vi personlig identifiserbar informasjon om deg med disse selskapene for å fullføre bestillingen din.

Et eksternt selskap besvarer forespørsler fra forbrukere og bedriftskunder om tilleggsinformasjon om våre produkter. Vi deler personlig identifiserbar informasjon om deg med alle slike selskaper for å kunne svare på forespørselen din.

3. Informasjon som ikke er personlig identifiserbar Hva vi samler inn
Vi samler inn og bruker informasjon om deg som ikke er personlig identifiserbar, på følgende måte:

Informasjonskapsler
Ved ditt besøk på Kährs-nettstedet kan serveren vår i visse tilfeller sende en informasjonskapsel til datamaskinen din. Nettleseren din kan be deg om å godta denne filen dersom du ikke har stilt inn nettleserinnstillingene dine til å godta alle informasjonskapsler automatisk. Informasjonskapsler brukes først og fremst som en service til kundene våre, for å gjøre Kährs-nettstedet bedre og mer relevant for brukerne. Vi kan koble informasjonskapselinformasjon til all personlig identifiserbar informasjon du gir til oss.

Annen informasjon som ikke er personlig identifiserbar
Kährs-nettstedet kan samle inn informasjon som ikke er personlig identifiserbar, når du besøker nettstedet, for eksempel type nettleser, operativsystem, domenenavn eller IP-adresse. En IP-adresse er et nummer som automatisk tildeles datamaskinen din når du surfer på nettet. Webservere – de store datamaskinene som "serverer" nettsider – identifiserer automatisk datamaskinen din ved hjelp av datamaskinens IP-adresse. Når du besøker sider på Kährs-nettstedet, logger serverne vår IP-adressen din. Vi kobler ikke IP-adresser til noen form for personlig identifiserbar informasjon. Dette betyr at økten din logges, men du forblir anonym for oss. Informasjon om IP-adresser brukes kun til å forbedre tjenesten på Kährs-nettstedet, og den slettes ved slutten av hver økt på nettstedet vårt.

Kährs samler også informasjon via "referenter" og forskjellige miljøvariabler. En "referent" er informasjon som nettleseren videresender til Kährs' webserver, og den refererer til URL-en du kom fra. "Miljøvariabler" er blant annet domenet du kobler til Internett fra, tidspunktet du besøkte nettstedet vårt, type nettleser og operativsystem eller plattform som brukes, Internett-adressen til det nettstedet du forlot for å besøke Kährs, navnene på sidene du besøker samtidig med nettstedet vårt, og Internett-adressen til nettstedet du besøker etter nettstedet vårt. Vi samler inn all denne informasjonen slik at vi kan få oversikt over brede demografiske trender, for å gi deg informasjon som er skreddersydd etter dine interesser, og for å forbedre opplevelsen din på Kährs-nettstedet. Kährs kan lagre "referent"-informasjon i en begrenset periode før den slettes.

Tilbake til toppen

Profilering
For å hjelpe oss med å forbedre nettstedet vårt og sikre at vi gjør alt vi kan for å gi deg informasjon og tilbud som er av interesse for deg, kan vi slå sammen personlig identifiserbar informasjon om deg med klikkdata og andre data vi har (blant annet informasjonskapsler og offlinedata). Vi gir melding om dette, og vir deg mulighet til å velge det bort på tidspunktet eller stedet for informasjonsinnhentingen og før dataene sendes til systemet vårt.

Vi kan også utvikle en ikke-identifiserbar profil for deg basert på sidene du besøker på nettstedet vårt.

4. Lenker
Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Du bør være klar over at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen på disse andre nettstedene. Vi oppmuntrer leserne våre til å lese erklæringene om personvern på hvert nettsted de besøker. Erklæringen om personvern gjelder utelukkende informasjon som er samlet inn når du besøker nettstedet vårt.

Varsel om endringer
Dersom vi beslutter oss for å endre våre retningslinjer for personvern, publiserer vi disse endringene på nettstedet vårt, slik at du alltid vil vite hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter vi viser den. Vi bruker informasjonen i samsvar med retningslinjene for personvern som gjaldt da informasjonen ble samlet inn.

Særlige retningslinjer når det gjelder informasjon fra barn under femten år
Dette nettstedet er ikke rettet mot barn under 15 år, og vi ber ikke bevisst om personlig identifiserbar informasjon fra barn under 15 år uten foreldrenes samtykke. Dersom vi får slik informasjon, sletter vi den så snart vi oppdager den, og vi verken bruker den eller deler den med tredjepart.

Valg når det gjelder bruk av informasjon om deg
Kährs tilbyr følgende valg når det gjelder bruk av informasjon om deg.

* Du kan stille inn nettleseren til ikke å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler som allerede er plassert på harddisken din. Men dersom du gjør det, begrenses din evne til å navigere på dette nettstedet.

* Du kan velge å ikke gi oss noen kontaktinformasjon.

* Du kan be oss om å behandle kontaktstatusen din eller fjerne deg fra distribusjonslistene våre.

* Dersom du ikke vil at personlig eller ikke-personlig informasjon skal slås sammen med informasjonskapsler eller annen informasjon, bør du ikke bruke Kährs-nettstedet.

* Dersom du vil at Kährs skal slette all personlig informasjon du har levert, sender du en e-post til webmaster@kahrs.com og skriver "Slett personlig informasjon" i emnelinjen.

Sikkerhet
Vi gjør alt vi kan for å ha rimelige sikkerhetsrutiner på plass for å beskytte informasjonen vi har under vår kontroll fra tap, misbruk eller endring. Vær klar over at personlige opplysninger om deg kan overføres til andre land i verden i samsvar med gjeldende lovgivning for slike overføringer.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om personopplysninger som innehas av oss eller våre retningslinjer når det gjelder personopplysninger, kan du sende en e-post til webmaster@kahrs.com.

Tilbake til toppen