Vilkår og betingelser for brug af Kährs websted.

Læs venligst følgende vilkår og betingelser, før du bruger webstedet AB Gustaf Kähr ("Kährs"). Ved at besøge og bruge webstedet anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at overholde de vilkår og betingelser, der er indeholdt i denne aftale (aftalen).

Kährs har ret til at ændre disse vilkår og betingelser når som helst. Din fortsatte brug af dette websted indebærer accept af de vilkår og betingelser, der er angivet på det tidspunkt, hvor du bruger webstedet. Du bør besøge denne side, før du bruger dette websted, for at se de aktuelle vilkår og betingelser, som du forpligter dig til at overholde.

Fortrolighedspolitik
Kährs indsamler oplysninger om dette websteds brugere. Indsamling af disse oplysninger er underlagt Kährs online fortrolighedspolitik.

Vareprøver og registrering af personlige oplysninger
Identifikation af virksomheden og varemærker
Copyright
Ejendomsrettigheder til indhold
Fraskrivelse af garantier
Ansvarsbegrænsning
Skadesløsholdelse
Gældende lovgivning
Frafaldelse/vilkårenes uafhængighed
Forbehold af rettigheder
Online fortrolighedspolitik
Indsamlede oplysninger og hvordan vi bruger dem
Underretning om ændringer
Særlig politik vedrørende oplysninger fra børn under femten år
Valgmuligheder vedrørende brugen af dine oplysninger
Sikkerhed
Kontaktoplysninger

Vareprøver og registrering af personlige oplysninger
Vores erhvervsvareprøver er tiltænkt erhvervslivets professionelle designfagfolk, som præciserer deres opgaver. Projektinformation gør det muligt for os at validere din henvendelse. Dette er et nødvendigt skridt, for at vi kan fortsætte med at tilbyde denne gratis service til samfundet. Du accepterer at angive sandfærdige og præcise oplysninger, når du bestiller vareprøver. Hvis du angiver oplysninger, som er usande, upræcise eller ufuldstændige, forbeholder Kährs sig retten til at suspendere din brug af nogle eller alle serviceydelser, som tilbydes på dette websted. Hvis dit projekt ikke er et erhvervsbyggeri eller renovering, vil vi bede dig om at bruge vores forbrugerwebsted for at finde en lokal forhandler. Bestillinger, som ikke er til erhvervsformål, kan ikke imødekommes fra dette websted.

Identifikation af virksomheden og varemærker
Alle registrerede og/eller uregistrerede varemærker og/eller servicemærker, som bruges eller omtales på webstedet, tilhører Kährs og/eller dennes associerede selskaber, medmindre andet er angivet. Du må ikke bruge, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, opslå, overføre, distribuere eller ændre disse varemærker på nogen måde uden Kährs’ forudgående skriftlige tilladelse.

Copyright
Der er copyright på alle materialer, som vises på dette websted, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. © 2008 Kährs. Alle rettigheder er forbeholdt.  

Ejendomsrettigheder til indhold
Du anerkender og accepterer, at indhold, herunder, men ikke begrænset til, tekst, software, musik, lyd, fotografier, video, grafik eller andet materiale, som findes på dette websted, i sponsorannoncer eller i andre oplysninger, som præsenteres for dig ("Indhold"), er beskyttet af copyrights, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder og love.

Kährs giver dig tilladelse til elektronisk at kopiere og printe dele af webstedet til personligt brug. Kährs har dog stadig copyright på alle sådanne materialer. Du har forstået og accepterer, at du kun har lov til at bruge dette indhold som udtrykkeligt bemyndiget af denne aftale, og at du ikke må kopiere, reproducere, distribuere eller oprette værker, som er afledt af dette indhold, uden Kährs' forudgående udtrykte tilladelse.  

Tilbage til toppen

Fraskrivelse af garantier
Kährs udsteder ingen garanti for, at dette websted vil opfylde dine krav, eller at det vil fortsætte uden afbrydelse, rettidigt, sikkert eller fejlfrit; ej heller udsteder Kährs nogen garanti med hensyn til de resultater, der kan opnås fra brugen af dette websted, eller med hensyn til, hvor nøjagtige eller pålidelige eventuelle oplysninger, som hentes fra dette websted, måtte være. DU HAR FORSTÅET OG ACCEPTERER, AT INDHOLD, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE HENTES GENNEM BRUG AF DETTE WEBSTED, SKER PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUEL SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT INDHOLD.

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET, LEVERER KÄHRS INDHOLDET PÅ DETTE SITE "SOM BESET" OG UDEN GARANTI AF NOGEN FORM, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, I DET KOMPLETTE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER. DETTE GÆLDER DE IMPLICITTE GARANTIER OM SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN KÄHRS ELLER DENNES LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADER PÅ GRUND AF TAB AF FORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSE ELLER TAB AF OPLYSNINGER), SOM MÅTTE OPSTÅ PÅ GRUND AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE WEBSTEDETS INDHOLD, SELV OM KÄHRS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

BEMÆRK: Nogle jurisdiktioner tillader måske ikke forbehold eller ansvarsbegrænsning for tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående udelukkelsesklausuler gælder måske ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning
Kährs gør en rimelig stor indsats for at bringe nøjagtige oplysninger på dette websted. Ikke desto mindre har du udtrykkeligt forstået og accepteret, at Kährs ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader (direkte, indirekte, strafrelaterede eller faktiske skader, følgeskader, tilfældige, specielle, undtagne skader eller andet), som er en følge af enhver form for brug af, eller manglende mulighed for at bruge, dette websted, eller som følge af eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet af dette websted, uanset grundlaget, hvorpå der gøres krav om erstatningsansvar, selv om Kährs er blevet informeret om muligheden for et sådant tab eller en sådan skade. Dette omfatter skader for uagtsomhed eller grov uagtsomhed.

BEMÆRK: Nogle jurisdiktioner tillader måske ikke forbehold eller ansvarsbegrænsning for tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående udelukkelsesklausuler gælder måske ikke for dig.

Skadesløsholdelse
Du accepterer, for egen regning, at yde erstatning til, forsvare og skadesløsholde Kährs, dennes funktionærer, direktører, medarbejdere, agenter, søsterselskaber, distributører and licenshavere for og mod eventuel dom, tab, mangler, skader, ansvar, omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og -omkostninger), som måtte påløbe i forbindelse med eller opstå fra et eventuelt krav, forlangende, søgsmål, sagsanlæg eller retsproces, som måtte opstå ud fra denne aftale eller i forbindelse med din brug af dette websted eller et produkt eller en service, som relaterer dertil.

Tilbage til toppen

Gældende lovgivning
Denne aftale og forholdet mellem dig og Kährs er underlagt og udlægges i overensstemmelse med lovgivningen i Sverige uden hensyntagen til eventuelle konflikter i lovbestemmelserne. Enhver uenighed eller ethvert krav, som måtte opstå fra eller i forbindelse med denne aftale eller i forbindelse med brugen af dette websted og de materialer, som dette websted indeholder, afgøres i en svensk ret. Du accepterer at indordne dig svensk rets enekompetence og frafalde eventuelle indsigelser mod jurisdiktionen, mødestedet eller et ubelejligt forum i tilfælde af en eller flere og alle konflikter, som måtte opstå fra, i forbindelse med eller vedrørende disse vilkår og betingelser for brug og/eller stedet, eller hvori disse vilkår og betingelser er en væsentlig kendsgerning. Du accepterer, at ethvert krav eller søgsmålsgrundlag, som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne aftale, uden hensyn til en eventuel modstridende lov eller lovbestemmelse, skal anlægges inden for ét (1) år, efter at et sådant krav eller søgsmålsgrundlag måtte opstå; ellers bliver kravet udelukket for altid.

Frafaldelse/Vilkårenes uafhængighed
En af parternes frafaldelse af en misligholdelse eller rettighed i medfør af denne aftale udgør ikke nogen frafaldelse af en eventuelt efterfølgende misligholdelse eller rettighed. Dersom en domstol med kompetent jurisdiktion afgør, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller uden retskraft, adskilles en sådan bestemmelse fra resten af denne aftale, som ellers bevarer fuld gyldighed og virkning.

Forbehold af rettigheder
Eventuelle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er bevilget heri, er forbeholdt.

Online fortrolighedspolitik
Kährs bestræber sig på at opnå de højeste integritetsstandarder for enhver online besøgende. Når du registrerer dig på Kährs websted, er det vores mål at respektere din fortrolighed. Denne fortrolighedspolitik definerer, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi indhenter fra dig og lærer om dig, når du besøger vores websted, herunder:

* De oplysninger, vi indsamler.

* De valg, der er tilgængelige for dig med hensyn til, hvordan oplysningerne bruges, og hvem de udbredes til.

* Dine rettigheder til at få adgang til og rette eller opdatere dine personligt identificerbare oplysninger, og

* Vores tilsagn om at have rimelige sikkerhedsprocedurer, som er på plads for at beskytte de oplysninger, som er under vores kontrol, mod tab, misbrug eller ændringer.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Kährs' fortrolighedspolitik, kan du kontakte os her.  

Tilbage til toppen

Indsamlede oplysninger og hvordan vi bruger dem
Kährs indsamler to typer oplysninger om dig, når du besøger vores websted: personlige oplysninger (herunder, blot som eksempel, dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse) og ikkepersonlige, akkumulerede oplysninger (såsom oplysninger om, hvilke sider på vores websted du har besøgt, og din IP-adresse).

1. Personligt identificerbare oplysninger - hvad vi indsamler

De eneste personligt identificerbare oplysninger, vi indsamler og opbevarer om dig, er de oplysninger, som du vælger at give os.

Elektronisk post
Vi indhenter dine personligt identificerbare oplysninger, når du sender os en e-mail. Vi bruger disse oplysninger til at svare på din e-mail. Vi bruger måske også oplysningerne til at sende dig meddelelser om vores service.  

Sweepstakes og konkurrencer
Engang imellem vil vi måske anmode om oplysninger fra dig i forbindelse med sweepstakes og konkurrencer, som vi tilbyder på vores websted. Deltagelse i disse sweepstakes eller konkurrencer er fuldstændig frivillig; du har et valg, hvorvidt du ønsker at angive disse oplysninger eller ikke. De oplysninger, som vi beder om, kan blandt andet være kontaktoplysninger (såsom navn og leveringsadresse) og demografisk information (såsom postkode, aldersniveau). Kontaktoplysninger bruges til at give vinderne besked og tildele præmier.

Kährs vil måske medsponsorere sweepstakes og konkurrencer med andre virksomheder; i så fald er det sandsynligt, at brugerens individuelle kontaktoplysninger og demografiske information gives videre til disse virksomheder. Vi beder om, at disse virksomheder opretholder fortroligheden for de registrerede oplysninger.

Alligevel skal du være opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for sådanne andre websteders fortrolighedspolitik og -praksis. Vi opfordrer vores brugere til at læse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på hvert eneste websted, de besøger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder udelukkende for oplysninger, som indhentes, når du besøger vores websted.

Samarbejdspartnere / Professionelle besøgende
Samarbejdspartnere og professionelle besøgende, som anmoder om adgang til områder med specialiseret indhold på dette websted, vil måske blive bedt om at angive oplysninger, som kan identificere vedkommende, for eksempel når der anmodes om en erhvervsmæssig vareprøve.

Back to top

2. Videregivelse af dine oplysninger
Det kan forekomme, at vi giver dine personligt identificerbare oplysninger videre til virksomheder inden for Kährs' associerede selskaber, herunder datterselskaber, strategiske partnere og serviceydere.

Vi bruger eksterne speditører til at transportere alle kommercielle bestillinger samt alle forsendelser fra dag til dag til forbrugerordrer. Hvis du bestiller fra os, vil vi give dine personligt identificerbare oplysninger videre til disse virksomheder for at kunne ekspedere din bestilling.

En ekstern virksomhed reagerer på henvendelser fra forbrugere og erhvervslivet om yderligere oplysninger om vores produkter. Vi vil give dine personligt identificerbare oplysninger videre til en sådan virksomhed for at svare på din anmodning.

3. Ikke-personligt identificerbare oplysninger Hvad vi indsamler
Vi indsamler og bruger ikke-personligt identificerbare oplysninger om dig på følgende måder:

Cookies
På visse tidspunkter under dit besøg på Kährs websted vil vores server måske sende en "cookie"-fil til din computer. Din web-browser vil måske opfordre dig til at acceptere denne fil, medmindre du har indstillet din browser til at acceptere alle cookies automatisk. Cookies bruges primært som en service over for vores kunder for at udvide Kährs-webstedets relevans og reaktionsevne. Vi vil måske forbinde cookie-oplysningerne med de personligt identificerbare oplysninger, du giver os.

Andre ikke-personligt identificerbare oplysninger
Kährs-webstedet vil måske indsamle ikke-personligt identificerbare oplysninger under dit besøg, såsom browsertype, operativsystem, domænenavn eller IP-adresse. En IP-adresse er et nummer, der automatisk tildeles din computer, når du surfer på nettet. Webservere -- de store computere, der "henter" websider -- identificerer automatisk din computer gennem dens IP-adresse. Når du besøger sider på Kährs' websted, logger vores servere din IP-adresse. Vi forbinder ikke IP-adresser med personligt identificerbare oplysninger. Det betyder, at din session bliver logget, men du forbliver anonym for os. IP-adresseoplysningerne bruges kun til at forbedre servicen på Kährs-webstedet og slettes på vores websted efter sessionens afslutning.

Kährs indsamler også oplysninger gennem "henvisere" og forskellige miljømæssige variabler. En "henviser" er oplysninger, som web-browseren sender videre til Kährs' web-server, der henviser til den URL, som du kom fra.  "Miljømæssige variabler" omfatter blandt andet det domæne, hvorfra du får adgang til internettet, det tidspunkt, hvor du fik adgang til vores websted, typen af webbrowser og operativsystem eller platform, der blev brugt, internetadressen på det websted, som du forlod for at besøge Kährs, navnene på de sider, du besøger, når du er på webstedet, og internetadressen på det websted, du derefter besøger. Vi indsamler alle disse oplysninger for at give os mulighed for at opdage brede demografiske tendenser, for at give oplysninger, der skræddersys efter dine interesser, og for at forbedre dine oplevelser på Kährs' websted. Kährs vil måske opbevare "henviser"-information i en begrænset tidsperiode, inden disse oplysninger slettes. 

Tilbage til toppen

Profilering
For at hjælpe os med at forbedre vores websted og sikre, at vi gør os umage for at give dig de oplysninger og tilbud, som er af interesse for dig, vil vi måske sammenlægge dine personligt identificerbare oplysninger med klikdata og andre data, som vi har (herunder cookies og offline data). Vi giver et varsel om dette samt en mulighed for at vælge det fra på tidspunktet og stedet for indhentning af oplysningerne, og inden dataene kommer ind i vores system.

Vi kan også udvikle en ikke-identificerbar profil om dig på grundlag af de sider, som du besøger på vores websted.

4. Links
Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Vær venligst opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for sådanne andre websteders fortrolighedspolitik og -praksis. Vi opfordrer vores brugere til at læse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på hvert eneste websted, de besøger. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder udelukkende for oplysninger, som indhentes, når du besøger vores websted.  

Indsamlede oplysninger og hvordan vi bruger dem
Hvis vi beslutter at ændre vores fortrolighedspolitik, vil vi slå disse ændringer op på vores websted, så du altid vil være opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi fremlægger dem. Vi bruger oplysninger i overensstemmelse med den fortrolighedspolitik, under hvilken oplysningerne blev indhentet.

Særlig politik vedrørende oplysninger fra børn under femten år
Dette websted er ikke målrettet børn under 15 år, og vi anmoder ikke forsætligt om personligt identificerbare oplysninger fra noget barn under 15 år uden forældrenes samtykke. I tilfælde af, at vi modtager sådanne oplysninger, sletter vi dem, så snart vi opdager dem, og vi bruger dem ikke og deler dem heller ikke med tredjepart.

Valgmuligheder vedrørende brugen af dine oplysninger
Kährs giver følgende valgmuligheder vedrørende brugen af dine oplysninger:

* Du kan indstille din browser til at afvise cookies og slette cookies, som allerede er blevet anbragt på din harddisk. Men hvis du gør det, vil dine muligheder for at navigere på webstedet være begrænsede.

* Du kan vælge ikke at give os kontaktoplysninger.

* Du kan bede os om at administrere din kontaktstatus eller at blive fjernet fra en eller flere af vores online mailinglister.

* Hvis du ikke ønsker, at dine personlige eller ikke-personlige oplysninger sammenlægges med cookie- og andre oplysninger, bør du ikke bruge Kährs-webstedet.

* Hvis du gerne vil have, at Kährs sletter eventuelle personlige oplysninger, som du har angivet, bedes du sende en e-mail til webmaster@kahrs.com og skrive "Slet personlige oplysninger" på emnelinjen.

Sikkerhed
Vi gør os umage for at have rimelige sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte mod tab, misbrug eller ændring af de oplysninger, som vi har kontrol over. Du bedes være opmærksom på, at dine personlige oplysninger kan blive overført til andre lande i verden i overensstemmelse med gældende lovgivning for sådanne overførsler.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål om personlige oplysninger, som opbevares af os eller vores politik for disse, bedes du sende en e-mail til webmaster@kahrs.com.

Tilbage til toppen