Kährs är en av få golvtillverkare som åtagit sig att uppfylla vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets). Vi berättade om detta december 2021 och arbetar nu med att definiera och validera målen tillsammans med Science Based Targets initiative (SBTi).

Vår resa mot att bli klimatpositiva och våra mål för 2025 täcker in både en sänkning av vårt CO2-utsläpp från vår egen produktion (scope 1) och vår köpta energi (scope 2) - såväl som utsläpp som kommer från övriga värdekedjan, från leverantör till slutkund (scope 3).

Klimatförändringar har varit en global risk i årtionden och glädjande nog ser vi nu en ökad förståelse för vikten av att agera skyndsamt från ett bredare perspektiv. Inget land eller organisation kan längre ignorera riskerna med klimatförändringarna.

Parisavtalet är ett lagligt bindande internationellt avtal om klimatförändringarna. År 2015 så skrev 196 länder på Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C med ett mål på maximal uppvärmning om 1.5°C. Huvudsakligt tillvägagångssätt för att nå detta mål är genom att reducera de globala utsläppen av växthusgaser.

Bilden visar var vi idag står i förhållande till före den industriella revolutionen men också olika scenarion relaterade till målen i Parisavtalet.

För att lyckas hålla 1.5°C målet så måste vi, enligt klimatforskare, halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030. Vi behöver bli klimatneutrala, vilket innebär att vi måste ta bort lika mycket växthusgaser från atmosfären som vi släpper ut, till 2050.

Detta kommer att kräva ett krafttag gällande sänkning av koldioxidutsläpp på 90-95% över samtliga scope före 2050. Det kommer krävas att alla organisationer, företag och regeringar samarbetar för att vi ska lyckas nå vårt gemensamma mål.

KÄHRS MÅL:

2022

ÅTAGIT OSS ATT SÄTTA VETENSKAPSBASERADE MÅL

2025

MINSKA VÅRA UTSLÄPP INOM SCOPE 1 OCH 2 MED 40% TILL 2025

2040

BLI ETT KLIMATNEUTRALT FÖRETAG TILL 2040

VÄXTHUSGASER I OLIKA SCOPE

För att kunna sätta vetenskapligt förankrade mål för sänkta utsläpp är det viktigt att mäta, följa och förstå alla typer av utsläpp. Många företag ser att deras största klimatpåverkan ligger utanför den egna produktionen men inom sin leverantörskedja. Det är också anledningen till varför det inte räcker att sätta mål kopplade till sin egen verksamhet.

GHG-protokollet står för Greenhouse Gas Protocol och är en global standard som används för att underlätta organisationers rapportering av växthusgasutsläpp, där utsläppen brutits ner i tre olika kategorier för företag att ta hänsyn till.

Scope 1

Direkta växthusgasutsläpp: Det vill säga utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över. Det kan vara växthusgasutsläpp från fabriker, fordon och lokaler. Till scope 1 räknas även avfall eller drivmedel till bilar och annan utrustning.

Scope 2

Indirekta utsläpp från inköpt energi: Till scope 2 hör förbrukning av el, naturgas, fjärrvärme och fjärrkyla. 

Scope 3

Indirekta växthusgasutsläpp, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser: Växthusgasutsläppen i scope 3 är en konsekvens av ett företags aktiviteter men som uppstår genom källor som ligger utanför företagets kontroll. Alla indirekta utsläpp (som inte inkluderas i scope 2) som uppstår i det rapporterande företagets värdekedja inkluderar både s.k. uppströms och nedströms växthusgasutsläpp beroende på om de sker före eller efter den egna verksamheten i kedjan. Uppströms aktiviteter kan vara exempelvis materialförbrukning, anställdas pendling eller affärsresor. Exempel på nedströms aktiviteter är bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

HUR KÄHRS KAN BIDRA

Bästa praxis för företag är att ha mål som är i linje med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C.

Här kommer de vetenskapsbaserade målen (SBTi) in då de ämnar att öka industrins åtaganden att minska sina utstläpp av växthusgaser och att transparent visa i vilken takt man behöver sänka sitt klimatavtryck.

SBTi är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (World Wildlife Fund for Nature, WWF). SBTi finansieras av företag, organisationer och välgörenthetsorganisationer samt regeringar.

Trots av alla verksamheter kan sätta sina egna utsläppsmål så kräver de vetenskapsbaserade målen ett godkännande av SBTi som en tredjeparts granskare. Detta för att validera att företagets insatser och aktiviteter är ambitiösa nog för att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C.

Genom att sambarbeta med SBTi och få våra mål validerade som vetenskapsbaserade mål, så vet vi att vi både har gjort rätt åtagande för en hållbar utveckling men också att vår verksamhet kommer att bidra till att hålla den globala uppvärmningent ill maximalt 1.5°C.

Read more about our Sustainability Strategy here

 

 

Ackrediteringar