Juridisk information om användningen av Kährs webbplats

Läs följande villkor innan du använder webbplatsen för AB Gustaf Kähr ("Kährs"). Genom att besöka och använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att följa de villkor som finns i detta avtal.

Kährs får ändra dessa villkor när som helst. Din fortsatta användning av denna webbplats utgör ditt godkännande av de villkor som anges vid tiden för din användning. Du bör besöka denna sida innan du använder denna webbplats för att ta del av de nuvarande villkoren som du är bunden till.

Sekretess

Kährs samlar in information om användarna av denna webbplats. Insamling av denna information regleras av Kährs integritetspolicy online. 

Varuprovservice och registrering av personuppgifter 
Företagsidentitet och varumärken 
Copyright 
Äganderätt till innehåll
Friskrivning från garantier
Ansvarsbegränsning 
Skadeersättning 
Tillämplig lag 
Ansvarsbefrielse/ogiltighet 
Förbehåll för rättigheter 
Integritetspolicy online
Information vi samlar in och hur vi använder den
Meddelande om ändringar 
Särskild policy rörande information från barn under femton år 
Val rörande användning av din information
Säkerhet
Kontaktinformation

Varuprovtjänst och registrering av personuppgifter
Vår kommersiella varuprovtjänst är avsedd att användas av designer och sortimentansvariga i kommersiell verksamhet. Projektinformation ger oss möjlighet att validera din förfrågan. Detta är ett nödvändigt steg för att vi ska fortsätta att erbjuda denna gratistjänst till de sortimentansvariga.

Du samtycker till att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information vid beställning av prover. Om du ger någon information som är osann, felaktig eller ofullständig, förbehåller sig Kährs rätten att avbryta din användning av alla tjänster som erbjuds via denna webbplats.

Om ditt projekt inte är kommersiell byggnation eller renovering, ber vi att du använder vår webbplats för konsumenter för att hitta en lokal återförsäljare. Beställningar som inte är för kommersiellt syfte kommer inte att fullgöras från denna webbplats.

Företagsidentitet och varumärken
Alla registrerade och/eller oregistrerade varumärken och/eller servicemärken som används eller refereras till på webbplatsen tillhör Kährs och/eller dess dotterbolag, om inget annat anges. Du får inte använda, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, distribuera eller ändra dessa märken på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Kährs. 

Copyright
 
Allt material på denna webbplats är upphovsrättsskyddat såvida inte något annat uttryckligen anges. © 2008 Kährs. Med ensamrätt.

Äganderätt till innehåll
Du godkänner att innehåll, inklusive men inte begränsat till text, programvara, musik, ljud, fotografier, video, grafik eller annat material som ingår i denna webbplats, i sponsorannonser eller i annan information som presenteras för dig ("Innehåll") är skyddat av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra ägarrättigheter och lagar.

Kährs ger dig tillåtelse att elektroniskt kopiera och skriva ut delar av webbplatsen för personligt bruk. Men Kährs behåller upphovsrätten till allt sådant material. Du förstår och accepterar att du endast tillåts använda detta innehåll på ett sätt som uttryckligen godkänns genom detta avtal och att du inte får kopiera, reproducera, distribuera eller skapa härledda verk från detta innehåll utan föregående, uttryckligt tillstånd från Kährs. 

Tillbaka till toppen

Friskrivning från garantier
Kährs lämnar inga garantier om att denna webbplats kommer att uppfylla dina krav eller att den kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Inte heller lämnar Kährs någon garanti för de resultat som kan uppnås genom användning av denna webbplats eller för riktigheten eller tillförlitligheten hos information som erhållits genom denna webbplats. DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT ALLT INNEHÅLL SOM HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ANVÄNDS PÅ EGEN RISK OCH ATT DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA SOM KAN UPPSTÅ SOM RESULTAT AV NEDLADDNINGEN AV SÅDANT INNEHÅLL.

OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS ERBJUDER KÄHRS INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG. DETTA OMFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I IMMATERIALLA RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA KÄHRS ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR (INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, FÖRLUST AV VINST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET ELLER FÖRLUST AV INFORMATION) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ANVÄNDA WEBBPLATSENS INNEHÅLL, ÄVEN OM KÄHRS HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

OBS! Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för oavsiktliga eller indirekta skador, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. 

Ansvarsbegränsning
Kährs gör rimliga ansträngningar för att lägga ut korrekt information på denna webbplats. Men du förstår och accepterar att Kährs inte ska hållas ansvariga för förlust eller skada (direkta och indirekta skador, straffskadestånd, faktiska skador, följdskador, oavsiktliga skador eller speciella, undantagna eller andra skador) till följd av all användning av eller oförmåga att använda denna webbplats, eller till följd av eventuella fel eller brister i innehållet på denna webbplats, oavsett på vilken grund ansvaret åberopas, även om Kährs har informerats om risken för sådan förlust eller skada. Detta inkluderar skadestånd för vårdslöshet eller grov oaktsamhet.

OBS! Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av ansvar för oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. 

Skadeersättning
Du samtycker, på egen bekostnad, till att gottgöra och försvara Kährs samt hålla Kährs, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, dotterbolag, distributörer och licenstagare skadeslösa från och mot domar, förluster, brister, skador, skulder, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstått i samband med eller till följd av anspråk, krav, stämning, åtgärd eller ärende som följer av detta avtal eller i samband med din användning av denna webbplats eller någon produkt eller tjänst som är relaterad till den. 

Tillbaka till toppen

Tillämplig lag
Detta avtal och relationen mellan dig och Kährs ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess lagvalsregler. Varje tvist eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller i samband med användning av denna webbplats och det material som ingår i denna webbplats ska lösas i en svensk domstol. Du samtycker till att underkasta dig den svenska domstolens domsrätt och avstå från eventuella invändningar mot domsrätt, jurisdiktionsort eller opraktisk domstol i samband med eventuella tvister som uppstår i samband med eller är relaterade till dessa villkor för användning och/eller webbplatsen eller tvister i vilka dessa villkor är en betydande faktor. Du godkänner att, oavsett om det finns lagar eller förordningar om motsatsen, måste alla anspråk eller föremål för talan som uppstår i samband med eller är relaterade till detta avtal lämnas in inom ett (1) år efter det att kravet eller orsaken till talan uppstår, då de annars kommer att bli ogiltiga för all framtid. 

Ansvarsbefrielse/ogiltighet
Det faktum att den ena eller andra parten avstår från en rättighet i detta avtal eller underlåter att påtala ett brott mot avtalet, innebär inte att parten avstår från andra rättigheter eller från rätten att påtala brott mot avtalet i framtiden. Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av en behörig domstol, ska sådan bestämmelse skiljas från resten av detta avtal, som i övrigt förblir i full kraft och verkan.

Förbehåll för rättigheter
Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

Integritetspolicy online
Kährs strävar efter att uppfylla de högsta kraven på integritet för varje besökare på webbplatsen. När du registrerar dig på Kährs webbplats strävar vi efter att respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar den information vi får från dig och hur vi lär oss om dig när du besöker vår webbplats, inklusive:

* Information som vi samlar in.

* De val som är tillgängliga för dig om hur informationen används och till vem den sprids.

* Dina rättigheter att få tillgång till och korrigera eller uppdatera din personligt identifierbara information.

* Vårt löfte att ha rimliga säkerhetsrutiner på plats för att skydda den information vi har under vår kontroll från förlust, missbruk eller ändring.

Om du har några frågor eller kommentarer om Kährs integritetspolicy, vänligen kontakta oss här. 

Tillbaka till toppen

Information som vi samlar in och hur vi använder den
Kährs samlar två typer av information om dig när du besöker vår webbplats: personlig information (inklusive, endast som exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress) och icke-personlig, sammanställd information (som information om vilka sidor på vår webbplats som du har besökt och din IP-adress).

1. Personligt identifierbar information – Vad vi samlar in

Den enda personligt identifierbara information vi samlar in och lagrar om dig är den information som du väljer att lämna till oss.

Elektronisk post
Vi samlar in din personligt identifierbara information när du skickar ett e-postmeddelande till oss. Vi använder denna information för att svara på ditt e-postmeddelande. Vi kan också använda informationen för att skicka meddelanden om våra tjänster.

Lotterier och tävlingar
Ibland kan vi efterfråga information från dig i samband med lotterier och tävlingar som vi erbjuder på vår webbplats. Deltagande i dessa lotterier eller tävlingar är helt frivilligt och du väljer själv om du vill lämna ut denna information. Informationen som begärs kan inkludera kontaktinformation (som namn och leveransadress) och demografisk information (som postnummer, åldersnivå). Kontaktuppgifterna kommer att användas för att meddela vinnarna och dela ut priser.

Kährs kan sponsra lotterier och tävlingar med andra företag, och i sådana fall är det sannolikt att användarens individuella kontaktuppgifter och demografiska information delas med dessa företag. Vi kommer att begära att dessa företag upprätthåller sekretessen för deltagarnas information.

Men du bör ändå vara medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på dessa andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som de besöker. Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in när du besöker vår webbplats.

Affärspartner/professionella besökare
Affärspartner och professionella besökare som begär tillträde till specialiserade innehållsområden på den här webbplatsen kan åläggas att tillhandahålla identifierande information, till exempel när de begär varuprover. 

Tillbaka till toppen

2. Dela din information
Vi kan dela din personligt identifierbara information med företag inom Kährs-koncernen, däribland dotterbolag, strategiska partner och tjänsteleverantörer.

Vi använder externa transportföretag för att leverera alla företagsbeställningar, samt alla transporter över natten för beställningar från privatkunder. Om du beställer från oss, kommer vi att dela din personligt identifierbara information med dessa företag för att fullfölja din beställning.

Ett externt företag besvarar alla förfrågningar från konsumenter och företagskunder om ytterligare information om våra produkter. Vi kommer att dela din personligt identifierbara information med sådana företag för att svara på din förfrågan.

3. Icke-personligt identifierbar information: Vad vi samlar in
Vi samlar in och använder icke-personligt identifierbar information om dig på följande sätt:

Cookies
Vid ditt besök på Kährs hemsida kan vår server vid vissa tillfällen skicka "cookie"-filer till din dator. Din webbläsare kan uppmana dig att acceptera filen om du inte har ställt in dina webbläsarinställningar till att acceptera alla cookies automatiskt. Cookies används främst som en service till våra kunder, för att göra Kährs webbplats bättre och mer relevant för användarna. Vi kan länka cookie-information till all personligt identifierbar information du ger oss.

Övrig icke-personligt identifierbar information
Kährs webbplats kan samla in icke-personligt identifierbar information under ditt besök, till exempel typ av webbläsare, operativsystem, domännamn eller IP-adress. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du surfar på webben. Webbservrar – de stora datorer som upplåter utrymme för webbsidor – identifierar automatiskt din dator genom dess IP-adress. När du besöker sidor på Kährs hemsida loggar våra servrar din IP-adress. Vi länkar inte IP-adresser till någon personligt identifierbar information. Detta innebär att din session loggas, men du förblir anonym för oss. Informationen om IP-adressen används endast för att förbättra servicen på Kährs webbplats, och den raderas vid slutet av varje session på vår webbplats.

Kährs samlar också information genom "referenter" och olika miljövariabler. En "referent" är information som webbläsaren vidarebefordrar till Kährs webbserver och den refererar till URL:en som du kom från. "Miljövariabler" inkluderar bland annat den domän från vilken du ansluter till Internet, vilken tid du besökte vår webbplats, typ av webbläsare, operativsystem eller plattform som används, Internetadressen till den webbplats lämnade för att besöka Kährs, namnen på de sidor du besöker samtidigt som vår webbplats samt Internetadressen till den webbplats du besöker efter vår webbplats. Vi samlar all denna information så att vi kan upptäcka breda demografiska trender, för att ge dig information som skräddarsytts efter dina intressen och för att förbättra din upplevelse på Kährs hemsida. Kährs kan lagra "referent"-information under en begränsad tid innan denna information raderas. 

Tillbaka till toppen

Profilering
För att hjälpa oss att förbättra vår webbplats och säkerställa att vi gör allt vi kan för att ge dig information och erbjudanden som är av intresse för dig, kan vi slå ihop din personligt identifierbara information med klickströmdata och andra data som vi har (inklusive cookies och offlinedata). Vi kommer att meddela dig om detta samt ge dig möjlighet att välja bort det vid den tid och på den plats då informationsinsamlingen ska äga rum och innan några data skickas till vårt system.

Vi kan också utveckla en icke-identifierbar profil för dig baserat på de sidor på vår webbplats som du besöker.

4. Länkar
Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Du bör vara medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på dessa andra webbplatser. Vi uppmuntrar våra användare att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som de besöker. Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in när du besöker vår webbplats. 

Meddelande om ändringar
Om vi beslutar oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi visar den. Vi kommer att använda information i enlighet med den integritetspolicy under vilken informationen samlades in.

Särskild policy rörande information från barn under femton år
Denna webbplats är inte riktad mot barn under 15 år, och vi begär inte medvetet personuppgifter från barn som inte fyllt 15 utan föräldrarnas samtycke. Om vi får sådan information raderar vi den så fort vi upptäcker den och vi varken använder den eller delar den med tredje part.

Val rörande användning av din information
Kährs erbjuder följande val när det gäller användningen av din information.

* Du kan ställa in din webbläsare till att inte acceptera cookies och ta bort cookies som redan har placerats på din hårddisk. Men om du gör det begränsas din förmåga att navigera på denna webbplats.

* Du kan välja att inte ge oss någon kontaktinformation.

* Du kan be oss att hantera din kontaktstatus eller ta bort dig från någon av våra e-postlistor online.

* Om du inte vill att din personliga eller icke-personliga information ska slås samman med cookies och annan information, ska du inte använda Kährs webbplats.

* Om du vill att Kährs ska radera all personlig information som du har lämnat, vänligen skicka ett e-postmeddelande till webmaster@kahrs.com och skriv "Radera personlig information" på ämnesraden. 

Säkerhet
Vi gör allt vi kan för att ha rimliga säkerhetsrutiner på plats för att skydda den information vi har under vår kontroll från förlust, missbruk eller ändring. Tänk på att din personliga information kan överföras till andra länder i världen i enlighet med gällande lagstiftning för sådana överföringar.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om de personuppgifter som innehas av oss eller om vår policy rörande personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till webmaster@kahrs.com.

Tillbaka till toppen

Ackrediteringar