Utsläppen har mer än halverats, tre år tidigare än vad som sattes som en initial ambition. Kährs har därför beslutat att höja ambitionerna ytterligare med målsättningen att bli koldioxidneutral inom den egna verksamheten redan 2030.

 

imageorihr.png

 
 

Stora framsteg i Kährs klimatarbete

Kährs Group har minskat sina koldioxidutsläpp med 63 procent jämfört med basåret 2020. Företagets klimatmål för 2025 och en minskning i linje med planerna för att nå de vetenskapsbaserade målen enligt SBTi, har därmed redan uppnåtts med god marginal.
 
Kährs har förbundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar på kort och lång sikt med mål satta i samband med emissionen av Kährs hållbarhetslänkade obligation 2021 och det A-klassade hållbarhetsramverket:
 
• Minskade koldioxidutsläpp från verksamheten (scope 1 och 2) med 40 % till 2025, jämfört med 2020, som satts som basår.
• Bli koldioxidneutral inom samtliga scope senast 2040, i linje med vetenskapsbaserade mål (SBTi) som bidrar till att uppfylla det 1,5-gradersmål som definieras i Parisavtalet.
 
Med en utsläppsminskning på 63 % från 2020 till 2022 har utsläppen redan mer än halverats, tre år tidigare än vad som sattes som en initial ambition. Kährs har därför beslutat att höja ambitionerna ytterligare med målsättningen att bli koldioxidneutral inom den egna verksamheten redan 2030.
 
För Kährs är klimatet prioriterat och företaget har därför fokuserat på en rad olika initiativ för att sänka sina koldioxidutsläpp, såsom övergång till förnybar energi vid sina produktionsanläggningar, byte till fossilfria interna transporter, biobaserad uppvärmning och omfattande energisparprogram inom produktionen.
 
”Jag är glad över att se de genomförda förändringarna och framstegen inom våra verksamheter för att minska koldioxidutsläppen. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet inom ramen för Science Based Targets initiative och att få våra ambitiösa mål verifierade utifrån den kartläggning som är gjord, och också, tillsammans med våra leverantörer fortsätta påverka utsläppen inom Scope 3”, säger Johan Magnusson, vd för Kährs Group.
 
”Jag är stolt över vårt arbete med vetenskapsbaserade mål och våra åtaganden och planer för hur vi ska nå dit, vilket är viktiga milstolpar för att nå våra hållbarhetsmål. SBTi ger en gemensam, robust och vetenskapsbaserad förståelse av netto-noll, vilket förtydligar och skapar förtroende för att våra mål är i linje med klimatvetenskapen. Vi har gjort målmedvetna insatser i linje med de ambitiösa målen att bli koldioxidneutral inom den egna verksamheten redan 2030. Nu ska vi validera våra mål och få den fortsatta handlingsplanen på plats, och våra kunder kan lita på att vi kommer att matcha deras ambitioner och mål,” säger Therese Gerdman, Global Sustainability Manager, Kährs Group.
 
 

Om the Science Based Targets initiative (SBTi)

Kährs har åtagit sig både kort- och långsiktiga mål för utsläppsminskningar; koldioxidneutralitet till 2030 och SBTI-logo.jpgatt nå vetenskapsbaserad klimatneutralitet till 2040. Kährs kan därmed säkerställa att dess klimatåtgärder är i linje med den senaste vetenskapen. Genom att minska CO2-utsläppen (växthusgaser beräknade som koldioxidekvivalenter, CO2e) genom hela värdekedjan, bidrar Kährs till arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C-målet enligt definitionerna i Paris-avtalet.

SBTi är ett globalt organ som gör det möjligt för bolag att sätta ambitiösa och validerade mål för utsläppsminskningar som är i linje med senaste klimatvetenskapen, och de fokuserar på att påskynda att bolag världen över halverar sina utsläpp före 2030 och uppnår nettonollutsläpp före 2050.

Initiativet är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (World Wildlife Fund for Nature, WWF) och är ett We Mean Business Coalitions åtaganden, och finansieras av företag, organisationer och välgörenhetsorganisationer samt regeringar. SBTI definierar och stödjer god praxis för att sätta vetenskapsbaserade mål, samt erbjuder resurser och vägledning och bedömer och godkänner företagens uppsatta mål. www.sciencebasedtargets.org

OriginalJpg-kahrs-oak-loft-white-plank-151n9aekm4kw200-int01.jpg

Ackrediteringar