Kährs gjorde ett offentligt åtagande att sätta mål för kortsiktiga företagsomfattande utsläppsminskningar, i linje med klimatvetenskapen med Science Based Target-initiativet (SBTi) Net-Zero-standarden, år 2021. Målet inklusive Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) har nu inlämnats till SBTi för validering.

SBTI-logo.jpg

 
 

Kährs har lämnat in vetenskapsbaserat mål för skogs-, mark- och jordbrukssektorn (FLAG)

Ytterligare en milstolpe har nåtts i Kährs klimatarbete då företaget nu har lämnat in sitt mål för minskade koldioxidutsläpp till SBTi för validering. Målet föreslås för Kährs kortsiktiga företagsomfattande utsläppsminskningar i linje med klimatvetenskapen med SBTi inklusive tillägget för utsläpp och kolinlagring från marksektorn, FLAG (Forest, Land and Agriculture Guidance).

För att nå 1,5°C-målet, tackla livsmedelskriser och risker inom biologisk mångfald och möjliggöra omvandlingen till en global framtid utan koldioxidutsläpp, är det av stor vikt att minska markrelaterade utsläpp tillsammans med de minskningar som är kopplade till företagens verksamheter.

– Som golvföretag med en stor del av sin verksamhet inom trägolv är Kährs beroende av en hållbar skogssektor och vi är mycket glada över att se att arbetet med att redovisa landbaserade utsläpp eller kolinlagring nu har underlättats. SBTi:s FLAG-vägledning har gett värdefull förståelse för hur vi ska sätta vårt mål och är ett stöd i utvecklingen av vår koldioxidreduktionsplan, säger Therese Gerdman, hållbarhetschef på Kährs.

Kährs gjorde ett offentligt åtagande att sätta mål för kortsiktiga företagsomfattande utsläppsminskningar, i linje med klimatvetenskapen med Science Based Target-initiativet (SBTi) Net-Zero-standarden, år 2021. Det kortsiktiga/netto-nollmålet inklusive Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) har nu inlämnats till SBTi för validering och när det är godkänt kommer det att offentliggöras på: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action och på kahrsgroup.com.

 

Kährs Planet Positive Journey

Målet ger vägledning till vårt arbete med att minska Kährs klimatavtryck och är samordnat med Kährs övergripande ambition att skapa möjligheter för mer hållbara golvlösningar inom vår planets gränser - Kährs planet positive journey, är Kährs hållbarhetsstrategi och vision. Läs mer här.

 

Om SBTi FLAG

Skogs-, mark- och jordbrukssektorn (Forest, Land and Agriculture - FLAG) är de branscher som löper störst risk från klimatförändringarnas påverkan men är också en betydande källa till utsläpp. Den representerar nästan en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen - den största utsläppssektorn efter energi, men den har också potential att absorbera en betydande mängd befintliga utsläpp från atmosfären. För att åtgärda denna lucka i utsläppsredovisning och -lagring införde Science Based Target initiative (SBTi) nya FLAG-riktlinjer i april 2023 som kräver att företag med SBTi-åtagande redovisar sina FLAG-utsläpp och sätter mål för dekarbonisering i linje med 1,5-gradersscenariot.

GHG-redovisningskriterier och rekommendationer kring hantering av FLAG-relaterade utsläpp har historiskt sett varit eftersatt och det har inte funnits något ramverk för att sätta mål kring dessa emissioner. Endast ett fåtal företag har redovisat och rapporterat dessa utsläpp på någon nivå. Anledningen till detta är brist på data och metodik, vilket resulterar i att cirka 22% av de globala utsläppen från marksektorn inte redovisas korrekt i företagens beräkningar av koldioxidavtryck.

SBTi:s FLAG-riktlinjer är världens första standardiserade metod för företag i markintensiva sektorer att sätta vetenskapligt baserade mål som inkluderar markbaserade utsläpp och kolinlagring.

Läs mer om FLAG här: https://sciencebasedtargets.org/sectors/forest-land-and-agriculture

 

Biodiversity & nature related disclosure, strategy, and transparency – why all companies need to take urgent action. Read more at kahrs.com/sustainability 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Therese Gerdman, Global Sustainability Manager, Kährs Group 
Tel: +46 73 024 23 26 
E-mail: therese.gerdman@kahrs.com

Helén Johansson, Communication, Kährs Group
Tel: +46 70 364 60 30 
E-mail: helen.johansson@kahrs.com

Ackrediteringar